SORUMLULUK VE KAZA SİGORTALARI

Biz Sizi Arayalım


  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

  Bu sigorta ile sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken meydana gelecek bir olay neticesinde, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya hastalanması, üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

  Ürün Sorumluluk Sigortası

  Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar sonucunda yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

  Ürün Geri Çağırma Sigortası

  Nihai, ara ürün üreticileri, tüketim, ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayarak teminat sağlar.

  Ürün Garanti Sigortası

  Sigorta konusu olan ürünün, kendisinden beklenen verimi sağlayamaması nedeniyle, sigortalı adına doğabilecek sorumluluklar temin edilmektedir. Sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminatın yanı sıra, ürünü kullanan kişinin dolaylı hasarı, tamir, yenileme, değiştirme gibi masrafları da poliçe kapsamındadır.

  Yönetici Sorumluluk Sigortası

  Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.

  Hekim Sorumluluk Sigortası

  Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyeti ifa ederken verebileceği zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı güvence sağlayan teminattır.

  Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

  Decennial Liability

  İşveren tarafından müteahhitlerden talep edilen Fransa ve benzeri ülkelerde kanuni gerekliliği söz konusu olan teminat, kısmi veya tamamen inşa edilen yapının çökmesi sonucu oluşan masrafları tazmin etmektedir. İnşaatın tamamlanmasını müteakip 10 sene içerisinde oluşan riskler teminata alınır.

  Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

  Bir işletmenin tesisini veya tesislerini çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası ile yeni oluşan çevre kirliliği risklerine karşı teminat altına alınmasını sağlamasının yanında önceden mevcut olan koşullardan kaynaklanmış kirlenmelerden ötürü oluşabilecek çevre risklerine karşı da istenildiği takdirde teminat sağlar.

  Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

  Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

  Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası

  Sigortalı tarafından yürütülen hizmetlerin doğrudan sonucu olarak 3. şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak sigortalının çalışanları tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan 3. şahısların yaralanması ve mal zararları, sigortalının işlemlerini yürütmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında sigortalının işçilerinin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararları karşılayan sigorta teminatıdır.

  Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası

  Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.