NAKLİYAT SİGORTALARI

Biz Sizi Arayalım


  Genel Kargo

  Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve/veya demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları teminat altına alan sigortadır. 3 temel türü mevcuttur:

  1 – Geniş Kapsamlı teminat                                                                                                                                           – Genel ve özel şartlarda istisna edilen durumların dışında, taşınan malların çıkış yerinden varış yerine ulaşıncaya kadar uğrayabileceği tüm risklere karşı verilebilecek teminatları kapsamaktadır.                                                                                                                                            – Geniş teminat; kara ve denizyolunda Institute Cargo Clauses ( A ) veya All Risk, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.

  2- Taşımayı yapan aracın kaza yapması neticesinde taşınan malın zarar görmesi halini teminat altına alır. Taşımayı yapan aracın türüne göre bu teminat değişik isimlerle adlandırılsa da teminat kapsamı değişmemektedir. Bir malın karayolu ile taşınması halinde bu teminat ;Kamyon Klozu&, demiryolu ile taşınması halinde teminat; Demiryolu Klozu, denizyolunda ise bu teminat; Institute Cargo Clause (C) veya FPA (Free Particular Avarage) olarak adlandırılmaktadır. Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

  3 – Kaza neticesinde emtiayı taşıyan araç ( treyler, tren, uçak veya gemi ) ve sigortaya konu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette tamamen zayi olması hali teminat altına alınmaktadır.

  Proje Kargo Taşıması

  Bir projede kullanılacak geniş, büyük, ağır veya kritik ekipmanların yurtiçi ve uluslararası ulaşımda nakliyesi esnasında maruz kalabileceği rizikoları teminat altına alır. Nakliyat için bu parçaların sökülüp yeniden takılmasını da kapsanmaktadır. Nakliye esnasında oluşabilecek rizikolar sebebi ile projenin başlangıcının gecikmesi sonucu projenin beklenen tarihten sonra başlaması sebebiyle oluşacak gelir kaybı veya ek masraflar Marine Cargo Delay in Start Up ile teminat altına alınmaktadır.

  Depocu Sorumluluk

  Depocu Sorumluluk Sigortası, sigortalının depolarında gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, Sigortalının muhafaza, ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarında; depo içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma sırasında oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla depocuya yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına alınır.

  Stock Throughputs

  Stock Throughput, bir ürünü, üretim sürecinden başlayarak nihai tüketiciye kadar geçen süre içerisinde tek bir poliçe ile teminat altına alan geniş kapsamlı bir teminattır.

  Nakliyat Abonman

  Open- cover poliçe olarak da bilinen Nakliyat Abonman Poliçesi, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılacak tüm seferleri yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik olarak teminata alır.

  Tekne Gövde ve Makine Sigortası

  Tekne Gövde ve Makine Sigortası, teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi risklere karşı teminat altına alır. Ayrıca İnfilak, Yangın, ağır hava şartları, Kargonun yükleme ve boşaltılması da bu poliçenin teminatı dahilinde sunulmaktadır.

  Tekne İnşaat Sigortası

  Tekne İnşaat Sigortası ile Tüm inşaat riskleri sigorta süresi dahilinde teminat altına alınır.

  Teminat altında olan başlıca riskler;

  • Gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları (sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydı ile)
  • Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
  • Denize indirme sırasındaki riskleri
  • Deneme seferleri(250  deniz mili sınır içinde)
  • kişilere karşı sorumluluk

  Yat Sigortası

  Yat Sigortası ile Ticari veya özel amaçlı gezinti tekneleri, karada, denizde veya çekek yerinde Yat Sigortası Poliçesinde belirtilen şartlar dahilinde teminat altına almaktadır.

  Teminat kapsamında olan başlıca riskler;

  • Seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. riskler
  • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
  • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verebileceği hasarlar
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Başka teknelere, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlar

  Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası

  Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası, Liman işletme faaliyeti ile ilgili limanda bulunan kargo, deniz taşıtları, ekipman ile 3.şahıs mallarında yanaşma, yükleme, boşaltma, elleçleme esnasında oluşabilecek zararlar ve limana bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslarda veya mallarında oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar ile ilgili dava masrafları teminat kapsamındadır.

  Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

  Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

  Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası

  Sigortalı tarafından yürütülen hizmetlerin doğrudan sonucu olarak 3. şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak sigortalının çalışanları tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan 3. şahısların yaralanması ve mal zararları, sigortalının işlemlerini yürütmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında sigortalının işçilerinin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararları karşılayan sigorta teminatıdır.

  Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası

  Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.