MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Biz Sizi Arayalım


  İnşaat All Risks Sigortası

  Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır.
  İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden,
  tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan
  faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.
  Ayrıca, sigortalının talebi ve ek prim ödenmesi karşılığında;
  Şantiyede kullanılan tüm makine, alet ve teçhizat,
  Geçici barakalar ve yardımcı yapılar,
  Üçüncü şahısların sorumlulukla ilgili tazminat güvencesi,
  Enkaz kaldırma masrafları,
  Geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör teminata dahil edilebilmektedir.

  Montaj (All Risks) Sigortası

  Montaj All Risks Sigortası, makinelerin montajı aşamasında karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alır. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur. Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat süresi içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple (yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, don, toprak kayması, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık vb.) herhangi bir ziyan ve hasara uğraması halini temin eder.

  Makine Kırılması Sigortası

  İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılayan teminattır. İşletme kazaları, model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, makine aksamının tıkanma ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve yerine koyma masraflarını teminat altına alır.

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında yada dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

  CPM (İnşaat Makine Sigortası)

  İş makineleri sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları yıllık olarak teminata alır. İş makinelerinden kasıt; bir operatör tarafından kullanılan ve kendi gücü ile bir yerden bir yere hareket eden makinelerdir. (Örneğin; kule vinç, mobil vinç, loder, ekskavatör, dozer v.s.) Sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olmamalıdır.

  CPE (Construction & Equipment):

  İş ekipmanları sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları yıllık olarak teminata alır.

  CMI(Comprehensive Machinery Insurance)

  Daha ziyade endüstriyel tesisler/santraller için verilen geniş ve kapsamlı bir teminattır. Makine ve taşınmazlara operasyonel süreçte gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybı teminatını sağlamaktadır. Tüm ürün, stok, bina gibi fiziksel zarara maruz kalabilecek tüm rizikoları kapsamaktadır.  Mühendislik risklerinin endüstriyel risklerden daha yaygın olduğu enerji tesislerinde yangın ve yangına bağlı ek teminatları da sağlar.

  CECR(Civil Engineering Completed Risks)

  Tamamlanmış inşaat rizikoları teminatı uygulamada Yangın Sigortası yapılamayan altyapı tesisleri için kullanılır. Yerel jeolojik şartlardan, yapının teknik tasarımından, operasyonel ve yapının kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek riskler ve yangın tehlikesine maruz kalınması durumunda teminat sağlar.

  CPI(Comprehensive Project Insurance)

  Bu teminat montaj ve inşaat projelerine uygulanabilir. Hidroelektrik santraller gibi inşaat ve makine montaj işlerini içeren rizikolarda daha fazla sunulan bir üründür. 3. Şahıs ve inşaat makinelerine ek olarak bu poliçe nakliyat kargo işlerini de teminat altına alan geniş kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

  ALOP(Advanced Loss of Profit)

  Doğal afetler veya İnşaata konu olan bir riskin gerçekleşmesi sonucu zarar gören inşaat çalışmaları planlanan tarihte tamamlanamamakta ve bunun sonucu olarak işletmeler ciddi mali sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu poliçe ile, İnşaat Sigortası kapsamındaki bir hasar nedeniyle inşaatın planlandığı tarihte tamamlanamaması nedeniyle meydana gelen kar kayıpları teminat altına alınmaktadır.

  DSU(Delay in Start Up)

  İnşaat poliçesine konu olan rizikolar sebebi ile işin başlamasının planlanandan sonra gerçekleşmesi başka bir deyişle gecikmesi dolayısıyla oluşacak gelir kaybı veya  ek masraflar teminat altına alınmaktadır.

  MLOP(Machinery Loss of Profit)

  Sigortalıya ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.